Ja ha completat el 0% d'aquesta enquesta
Avís: l'execució de JavaScript està desactivada en el navegador. És possible que no puguis respondre totes les preguntes de l'enquesta. Verifica els paràmetres del vostre navegador.

Passejada conscient 09/06/2024 Ciutadella

En aquesta passejada volem prendre consciència del soroll, la contaminació acústica (així com el paisatge sonor), la qualitat de l'aire, la qualitat de l’espai per les persones i la biodiversitat al llarg del recorregut.

Només cal que respongueu el següent qüestionari i pugeu un vídeo horitzontal d'uns 30 segons- en el que no poden sortir cares ni es poden reconèixer veus. Moltes gràcies!

Consentiment informat

Jo, major d’edat, actuant en nom i interès propi,

DECLARO QUE

He rebut informació sobre el projecte Passejada conscient al Parc de la Ciutadella del que se m’ha lliurat el full d’informació pels participants annex al present document i pel qual se’m sol·licita la meva participació. He entès el seu significat i se m’han aclarit els dubtes plantejats. Se m’ha informat dels aspectes relacionats amb la confidencialitat i protecció de dades pel que fa referència a la gestió i tractament de dades personals que comporta el projecte i els drets associats en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i normativa complementària.

La meva participació en el projecte és totalment voluntària i tinc el dret a retirar-me’n en qualsevol moment, revocant aquest consentiment, sense que aquesta retirada pugui influir negativament en la meva persona. Així mateix renuncio a qualsevol benefici econòmic, acadèmic o de qualsevol altre naturalesa que pogués derivar-se del projecte o dels seus resultats.

Per tot això, 

DÓNO EL MEU CONSENTIMENT A

  1. Participar en el projecte Passejada conscient al Parc de la Ciutadella.
  2. Que les meves dades personals, recollides amb la única finalitat de complir amb els objectius del projecte, siguin tractades per membres contractats del Grup de recerca en Tecnologies Mèdia (GTM) de La Salle - URL.
  3. Que les meves dades personals siguin custodiades sota la responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (en endavant, FUNITEC), podent exercir els meus drets per escrit a l’adreça postal indicada al peu de pàgina o bé a l’adreça electrònica protecciodades@salle.url.edu, així com poder presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments al Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic mitjançant l’adreça dpd@salle.url.edu.
  4. Que es conservin aquestes dades personals pel temps que sigui necessari per complir els objectius del projecte i s’apliquin les garanties i les reserves legalment contingudes en el Reglament (UE) 2016/679, especialment les relatives a l’ús de dades per a finalitats científiques (Art. 5.1.e), Art. 9.2.j), Art. 14.5.b), Art. 17.3.d), Art. 21.6).
  5. Que el contingut vídeo pugui ser públic, identificant-hi només la localitatzació.

 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA, amb C.I.F. G60643558 i domicili a Barcelona, carrer de Sant Joan de la Salle, número 42, C.P. 08022  93 290 24 00,  info@salle.url.edu Pàg. 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Full d’informació pels participants

Els membres del Grup de recerca en Tecnologies Mèdia de la Salle – Universitat Ramon Llull, estem duent a terme el projecte d’investigació que porta per títol: Passejada conscient al Parc de la Ciutadella, l’investigador/a principal del qual és Rosa Ma Alsina-Pagès (rosamaria.alsina@salle.url.edu). El projecte es realitza conjuntament amb el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC).

El projecte té per objectiu prendre consciència del soroll, la contaminació acústica (així com del paisatge sonor), la qualitat de l'aire i la biodiversitat al llarg del recorregut al Parc de la Ciutadella. La consecució d'aquest objectiu implica la recol·lecció de vídeos curts gravats amb el telèfon mòbil i la resposta a una enquesta subjectiva. Els objectius esperats del projecte són la sensibilització sobre el soroll, la contaminació acústica (així com el paisatge sonor), la qualitat de l'aire i la biodiversitat, així com el seu estudi.

En el context d’aquesta investigació li demanen la seva col·laboració per tal de recollir més quantitat de dades en tant que compleix els criteris d’inclusió de ser una persona adulta i que hi participa de forma lliure i no es troba en cap dels criteris d’exclusió (ser menor o persona vulnerable). 

Aquesta col·laboració implicarà participar en la gravació d’un breu vídeo amb el telèfon mòbil i en la resposta d’un qüestionari subjectiu i implicarà recollir informació de caràcter personal, concretament l’edat, el sexe i el lloc de residència (i el nom de forma opcional). 

Les dades recollides per la seva participació no s’utilitzaran per cap altra finalitat diferent de la mencionada com objecte d’aquest projecte i passaran a formar part d’un fitxer de dades sota la responsabilitat de FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA (en endavant, FUNITEC), que incorpora els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i normativa complementària. Aquestes dades seran tractades amb confidencialitat, quedant protegides mitjançant anonimització i a les que sols hi tindran accés pel seu tractament els membres contractats del GTM. Un cop finalitzat el projecte aleshores les dades seran eliminades llevat que sigui d’aplicació alguna de les reserves legalment contingudes en el Reglament (UE) 2016/679, especialment les relatives a l’ús de dades per finalitats científiques (Art. 5.1.e), Art. 9.2.j), Art. 14.5.b), Art. 17.3.d), Art. 21.6). 

Els seus drets relatius a les dades personals recollides es poden exercir per escrit a l’adreça postal indicada al peu de pàgina o bé a l’adreça electrònica protecciodades@salle.url.edu. En qualsevol cas, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades per correu electrònic a l’adreça dpd@salle.url.edu. Disposa de més informació relativa a la política de privacitat de les dades tractades per FUNITEC a l’adreça https://www.salleurl.edu/ca/la-salle/informacio-legal/politica-de-privacitat 

Ens posem a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte.

Moltes gràcies per la seva col·laboració.

 

FUNDACIÓ PRIVADA UNIVERSITAT I TECNOLOGIA, amb C.I.F. G60643558 i domicili a Barcelona, carrer de Sant Joan de la Salle, número 42, C.P. 08022  93 290 24 00,  info@salle.url.edu Pàg. 2